Habitatge i Transició Ecològica

Equips de neteja viària

Els equips utilitzats per la neteja de la ciutat son:

Escombrada manual

Escombrada mecànica voreres i calçades

Escombrada mixta

Aiguabatre manual

Aiguabatre mecànic de voreres i calçades

Aiguabatre mixt

Rentat amb aigua calenta a pressió

Repàs de manteniment

Rentat de contenidors

Neteja de l'ubicació dels contenidors

Neteja de pintades i grafitis

 

 

ESCOMBRADA MANUAL: L'operació d'escombrada manual de voreres i calçades consisteix en la retirada minuciosa de residus dipositats en passejos, places, calçades, voreres i zones d'ús públic, especialment a les proximitats de les vorades i, en general, en qualsevol altra part de la xarxa viària objecte d'aquest tractament per mitjans exclusivament manuals. Aquesta operació inclou també el buidatge de papereres.

escombrada manual

 

L'operació la realitza un operari proveït d'un carro de neteja viària i de les eines corresponents (escombra, cabàs, raspall, bosses, etc).

ESCOMBRADA MECÀNICA VORERES I CALÇADES: El servei consisteix en la neteja de les restes i residus acumulats en voreres, zones peatonals o calçades.

neteja pintada

 

L'operació d'escombrada mecànica es realitza mitjançant màquines escombradores autopropulsades. La màquina disposa de diferents raspalls i dispositius per a realitzar la tasca d'escombrada, que només són connectats en arribar al punt de feina

ESCOMBRADA MIXTA: L'escombrada mixta consisteix en una feina conjunta de les escombradores amb operacions manuals que faciliten i fan més fàcils la feina d’aquestes. Els operaris de neteja aproximen els residus a la barredora a les zones sense accés (vehicles aparcats, mobiliari urbà, etc.), de manera que mitjançant aquest sistema el rendiment s'incrementa considerablement.

ilnet 2


El peó de neteja com a complement podrà utilitzar una bufadora amb l'objectiu de treure els residus que es trobin sota vehicles i en zones de difícil accés.

 

AIGUABATRE MANUAL: Consisteix en el rentat a alta pressió de les vies públiques. El peó que porta la mànega, sistemàticament i per trams curts, neteja la vorera i la calçada d'un tram i la vorera i la vorada del costat contrari.

aiguabatre manual

 

AIGUABATRE MECÀNIC DE VORERES I CALÇADES:L'objectiu de l’aiguabatre mecànic de voreres i zones per als vianants és la neteja, mitjançant l’ús d'aigua a pressió. Es realitza mitjançant un equip d’aiguabatre, consistent en un camió cisterna.

 

aiguabatre mecanic de v i c

 

AIGUABATRE MIXT:Consisteix en el rentat a alta pressió dels vies públiques. És realitzarà mitjançant un equip de neteja, amb l’ajuda de mitjans manuals.

aiguabtre mixt

 

Aquest equip permet l'autonomia d'un equip mecànic amb la flexibilitat d'accedir a tots els punts de la neteja manual

RENTAT AMB AIGUA CALENTA A PRESSIÓ: Aquest servei per a la neteja viària consisteix en l’impulsió d'aigua calenta a alta pressió, per tal de poder eliminar les diferents taques d'una manera més senzilla que si és tractés d'aigua a pressió a temperatura ambiental.

rentat amb aigua calenta

 

REPÀS DE MANTENIMENT: Aquest servei té com a objectiu reforçar la neteja en zones que, pel seu especial interés o gran afluència de públic, tenen un nivell d’embrutament elevat i cal mantenir en les millors condicions possibles. N’és un exemple l’Eix Comercial.

 

Repàs manteniment

 

RENTAT CONTENIDORS: De forma programada i periòdica es realitza la neteja dels contenidorsde tal manera que el contenidor situat en la via pública no sigui un focus de brutícia i dolentes olors, la qual cosa incompliria amb el principi de comoditat i bona presència cap a l'usuari.

 

NETEJA DE L'UBICACIÓ DELS CONTENIDORS: Els llocs ocupats pels contenidors de residus son també, per les caracterítiques del seu ús, espais d'especial sensibilitat pel que fa a la neteja.

 

neteja de l’ubicacio dels contenidors_2

 

L'empresa concessionària ha de vetllar especialment peruqe les ubicacions dels contenidors no constitueixin punts de brutícia

NETEJA DE PINTADES I GRAFITIS: Aquest servei  inclou:

1.- Neteja de pintades o grafits (per eliminació de la pintura o per restitució de l’acabat de la façana afectada)
2.- Retirada de cartells

Aquestes tasques s’efectuaran sobre tots els elements següents del terme municipal:

a) Façanes d’edificis municipals i institucionals.

 

b) Murs de propietat municipal o institucional

 

c) Pel que fa a les façanes i als murs de propietat privada, es realitzarà  prèvia petició dels propietaris o dels seus representants, amb comunicació a l’Ajuntament.

 

d) Mobiliari urbà, excloses expressament les escultures.

 

neteja sprays bona

 

Aquest servei consta de dos equips constituïts per una furgoneta amb equip especial complet per a la neteja de pintades i un peó especialista.

 

La freqüència és diària i l'horari diürn.

Et destaquem...