Habitatge i Transició Ecològica

Et trobes a:Inici/Habitatge i Transició Ecològica/Notícies/Unitat mòbil de control de la contaminació atmosfèrica al Secà de Sant Pere

Unitat mòbil de control de la contaminació atmosfèrica al Secà de Sant Pere

Aquest equipament per a mesurar la contaminació de l’aire romandrà durant el mes de juliol i generarà informació per a complementar les dades què disposa l’estació fixa ubicada al carrer Bisbe Irurita

Data publicació: Dilluns 05, juliol del 2021


Imatge de la notícia Unitat mòbil de control de la contaminació atmosfèrica al Secà de Sant Pere

Imatge: ©Ajuntament de Lleida

El Secà de Sant Pere acull des del passat dimarts, 29 de juny, la Unitat Mòbil 4 de Control de la Qualitat de l’Aire de la Generalitat de Catalunya, que romandrà temporalment en aquest indret de la ciutat fins a finals de juliol.

La seva funció és complementar l'abast de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). Lleida està situada a la Zona de Qualitat de l’Aire 14: Terres de Ponent, que inclou dues estacions fixes de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), una a Juneda, i una altra a la ciutat de Lleida, a la cruïlla del carrer Bisbe Irurita i l’avinguda de Pius XII.

Les Unitats Mòbils permeten completar les dades obtingudes de les estacions fixes, obtenint mesuraments directes de qualitat de l’aire en llocs on no es controla habitualment. Així, a Lleida, el 2019 ja es va disposar d’una unitat mòbil que es va instal·lar a la Plaça del Treball. Ara, les dades de la unitat mòbil del Secà permetran aportar informació de la qualitat de l’aire en una altra zona de la ciutat de característiques molt diferents.

La Unitat mòbil està equipada amb analitzadors automàtics i captadors manuals i sensor per a les variables meteorològiques. Concretament el vehicle instal·lat disposa a l'interior d’un laboratori de treball on es munten els equips, els sistemes auxiliars i el mobiliari. Compta amb analitzadors automàtics que permeten obtenir mesuraments dels contaminants en temps real, concretament de diòxid de sofre (SO2), òxids de nitrogen (NO, NO2, NOx), ozó (O3), sulfur d'hidrogen (H2S), monòxid de carboni (CO), fracció PM10 del material particulat, i compostos orgànics volàtils (COV). També inclou analitzadors manuals per captar mostres que s’analitzen posteriorment en un laboratori. Bàsicament els contaminants que s’analitzen d’aquesta forma són la fracció PM10 del material particulat i el benzè (C6H6).

El resultat de les mesures es coneixeran passat l’estiu, ja que un cop recollides totes les mostres es porten al laboratori on s’analitzen per extreure’n conclusions.

La presència a l'aire de contaminants pot perjudicar la salut de les persones, afectar el medi ambient i, en definitiva, reduir la qualitat de vida. Per això, és important conèixer l'estat de la qualitat de l'aire, la seva evolució en el temps i la seva variació en funció de les condicions meteorològiques.

La qualitat de l’aire de la ciutat de Lleida és força bona en general, segons les mesures sobre contaminació atmosfèrica recollides per l’estació fixa ubicada al carrer Bisbe Irurita. Tots els paràmetres que s’estudien estan dins de la normalitat i es troben per sota dels límits establerts per la legislació i només es donen superacions puntuals, sobretot de partícules PM10, sovint associades a episodis d’intrusió de pols africana, o d’ozó, durant els períodes de més insolació dels mesos d’estiu.

Cal assenyalar que, en casos d’estabilitat atmosfèrica i inversió tèrmica, durant aquests dies els valors dels contaminants poden augmentar, perquè queden concentrats arran de terra. És llavors, quan aquests valors se situen per sobre dels llindars d’alerta, quan s’activen les actuacions per comunicar a la ciutadania la situació, per tal que adoptin mesures d’autoprotecció (evitar carrers de més trànsit, reduir l’ús de vehicles de combustió, etc) i quan es comencen a adoptar mesures per evitar producció de partícules en suspensió, com suspendre les obres que produeixen pols o l’ús de bufadors per la neteja urbana.

Malgrat tot, com remarca el regidor de Transició Ecològica, Sergi Talamonte, "cal continuar millorant la qualitat de l'aire a la ciutat, ja que hi ha nous estudis que relacionen directament l'increment de la mortalitat amb la qualitat de l'aire i això fa que cada cop la normativa sigui més estricta". Evitar les afectacions a la salut i la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle “és un element clau en la lluita contra el canvi climàtic, que implica assumir un model de mobilitat sostenible i afavorir la transició cap a una economia baixa en carboni", conclou Talamonte.

L’Ajuntament de Lleida està treballant per a millorar de forma generalitzada la qualitat de l’aire de la ciutat i adoptar les mesures preventives i de sanejament més adients per a la protecció i la millora de la qualitat de l'aire amb accions múltiples com la declaració de Lleida ciutat 30, promoure els desplaçaments a peu o en bicicleta, incorporar vehicles elèctrics o híbrids en les flotes municipals i d’autobús, o fomentant la instal·lació de plaques solars.

Paral·lelament, la Paeria també vol millorar el coneixement sobre la situació real de la qualitat de l’aire a Lleida i, en aquest sentit, es preveu la realització de diferents estudis d’investigació durant el 2021 i 2022, que permetran obtenir una imatge global de la qualitat de l’aire a la ciutat i valorar l’origen d’aquesta.

Aquesta informació serà de gran importància per valorar les actuacions a realitzar per millorar la qualitat de l’aire a la ciutat i per començar a planificar la futura zona de baixes emissions de Lleida, ja que la Llei 7/2021, de 20 de maig, de canvi climàtic i transició energètica, preveu que els municipis de més de 50.000 habitants adoptin plans de mobilitat urbana sostenible que introdueixin mesures de mitigació que permetin reduir les emissions derivades de la mobilitat, incloent-hi, l'establiment de zones de baixes emissions abans del 2023.

Et destaquem...