Habitatge i Transició Ecològica

Proposta didàctica cartells

 

"Com t'imagines que seria un cartell que donés a conèixer les comportes de Lleida?"

 


Comportes

Nivell a qui va dirigit

Cicle Mitjà i Superior

Objectius d'aprenentage

Descobrir Lleida i el seu riu: les Comportes de Pardinyes.

Conèixer la història de Lleida.

Conèixer la utilitat dels cartells en la vida quotidiana.

Realitzar un cartell explicatiu de les Comportes de Pardinyes.

Investigar sobre les Comportes de Pardinyes.

Dibuixar al natural.

Fotografiar l’entorn.

Cercar informació per diferents mitjans.

Analitzar l’entorn proper a partir de les imatges.

Afavorir l’esperit crític dels alumnes.

Compartir els aprenentatges realitzats.

Cooperar amb els companys i les companyes en la realització de les tasques.

Respectar les aportacions dels companys i companyes.

Competències pròpies de cada àrea treballada

Competència comunicativa.

Competència artística i cultural.

Competència matemàtica.

Competència d’aprendre a aprendre.

Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.

Competència social i ciutadana.

Continguts

Història de Lleida.

Tipologia textual: el cartell.

Lectura d’imatge.

Convivència entre els i les alumnes.

Dibuix al natural.

Expressió oral.

Investigació a través de diferents fonts.

Treball cooperatiu.

Respecte als altres.

Elaboració d’un cartell informatiu.

Ús de la càmera fotogràfica.

Observació i anàlisi de l’entorn.

Conceptes - El riu Segre.

- Lleida.

- Dr. Pearson i “La Canadiense”.

- Les Comportes de Pardinyes.

- La Mitjana.

- La Canalització.

- El Cartell.

- La imatge.

Materials i recursos

- Llibreta de camp

- Càmera de fotos

- Ordinador amb connexió a internet

- Material plàstic divers (cartolina, pintura, retoladors,

tisores, pega...)

Durada

Sessions prèvies a la sortida: 8 sessions d'1 hora, aproximadament

Sortida a la canalització del Riu Segre: 3 o 4 hores ( un matí)

Sessions posteriors: 7 sessions d'1 hora, aproximadament

Descripció de l'activitat

1. Detecció de coneixements previs: Què sabem de les “Comportes de Lleida”?

En gran grup es planteja una conversa i es van recollint les idees que van sorgint. En finalitzar es comenten i es deixen exposades a l'aula.

2. El cartell: Què hauria de posar al cartell.

Per parelles, durant un quart d'hora, es planteja que pensin i escriguin quines són les informacions que han d'haver en un cartell informatiu. Després es fa una posada en comú i en un full gran o la pissarra es recullen totes les aportacions.

Posteriorment, mostrem amb un canó de projecció diferents cartells explicatius i ho comparem amb les aportacions recollides. Finalment, consensuem què hem de posar al cartell.

Orientacions pels mestres:

Algunes de les informacions que podrien constar són:

· data de construcció

· nom del constructor

· motiu de la construcció

· cost

· materials

· conseqüències

· usos

· imatges / fotos

· mides del cartell

· anècdotes

· ubicació / itinerari

3. Investigació i treball de camp. Reconeixement de cartells informatius del carrer.

Sortida a l'entorn per l'observació i anàlisi dels cartells informatius que hi trobem.

Recull fotogràfic dels cartells que es troben.

4. Observació i anàlisi dels cartell recollits.

A l'aula, en gran grup, es projectaran les fotografies realitzades durant la sortida, així com altres cartells informatius recollits pel docent.

Durant l'observació es faran preguntes del tipus:

· què hi diu?

· per a què serveixen?

· Com són?

· On són?

· ...

Orientacions pel mestre:

Alguns indrets on podem trobar cartells informatius a la ciutat de Lleida són:

· carrer Major

· Camps Elisis

· La Mitjana

· La Seu Vella

A l'annex 1 podeu trobar exemples.

5. Elaboració del cartell. Treball cooperatiu.

S'organitzarà el grup-classe en diferents grups de treball cooperatiu. Cadascun dels grups realitzarà una tasca concreta.

En funció del consens al que s'hagi arribat, cada grup farà la recerca d’una part de la informació, per exemple:

· construcció

· vessant històrica

· actualitat

· recerca de fotos antigues (fotosantiguesdelleida.blogspot.com)

· usos

· conseqüències

· ...

6. Posada en comú de la informació recollida. Conclusions.

Cada grup explica a la resta tota la informació que ha trobat.

S'acorda quina informació és rellevant i hauria de constar al cartell.

Aquesta activitat es pot plantejar com una avaluació per part dels companys i companyes (coavaluació) i també per part del mestre. Per dur a terme la coavaluació, els companys i companyes poden fer preguntes sobre les informacions exposades i una valoració final de l'exposició realitzada.

7. Lectura d’imatge. Comparació d’imatges de les Comportes de Pardinyes.

Aquesta activitat pretén un apropament més emocional als continguts que es treballen.

A cada grup de treball cooperatiu se li dóna una foto diferent de les Comportes.

En un full a part, han de respondre les següents preguntes:

§ Fer una descripció del que es veu a la fotografia.

§ Què és el més important d’aquesta fotografia?

§ Quines coses explica la fotografia?

§ Quines coses ens podem preguntar i la fotografia ens pot respondre?

§ Quins conceptes de ciències naturals i/o socials us evoca aquesta fotografia.

§ Relació dels contingut de la imatge amb records i vivències personals.

§ Quines emocions i sentiments ens evoca la fotografia.

§ Quines altres preguntes ens podríem fer? Importància de les preguntes de futur.

Orientacions pel mestre:

A l'annex 2 trobareu una guia d'observació del medi a través de preguntes.

A l'annex 3 trobareu un recull de fotografies de les Comportes de Pardinyes.

8. Preparació de la sortida.

En gran grup, consensuem tots els aspectes relatius a la sortida:

· què anem a veure?

· Què farem?

· Com ens organitzarem? (grups de treball)

· Quin itinerari farem?

· què necessitem?

· quanta estona necessitem?

· ...

Orientacions pel docent:

La sortida és la presa de contacte amb la realitat que es treballa. Per tant, es proposa que les activitats a fer siguin variades i lligades al treball previ, per exemple, fotografies, dibuix al natural, resposta de preguntes, recull de “tresors”... Per aquest motiu, seria convenient que la durada s'ajustés als objectius proposats com a grup. És important tenir clara la resposta a la pregunta “què farem?”.

9. Sortida.

A partir del consens al que s'ha arribat a l'activitat 6 i en funció del que s'ha decidit a l'activitat 8, algunes activitats que es poden fer durant la sortida són:

    • recull de fotografies que mostrin i responguin a diferents preguntes. (ANNEX 4).
    • recull de “tresors” (2 o 3 per grup).
    • dibuix al natural
    • preguntes relacionades amb els usos actuals: quines persones hi veiem? què fan?...

10. Posada en comú de la sortida.

Valoració de la sortida. S'han assolit els objectius que s'havien marcat? Què ha funcionat i que ha fallat o podria millorar?

Recull i exposició de les fotografies, tresors, dibuixos...

  1. Decisió del contingut del cartell.

A partir del treball realitzat fins ara es consensuarà el contingut del cartell a realitzar, de manera que cada grup n'haurà d'elaborar un amb un mateix patró.

12. Elaboració d’un CARTELL per grup.

En grup cooperatiu els alumnes han de confeccionar el cartell, amb els apartats i contingut acordat. Per a la seva realització s'han de preveure 2 o 3 sessions.

13. Preparació de l'explicació pel grup classe.

Cadascun dels integrants dels grups cooperatius haurà de fer autoavaluació del treball realitzat. Es pot partir de la resposta de les següents preguntes:

- El cartell inclou tota la informació que s'ha acordat?

- El disseny és clar i entenedor?

- En quins aspectes creus que tu has col·laborat més?

- Com ha estat l'ambient de treball?

- De l'1 al 10, valora el teu treball personal en el conjunt del grup. ______

14 Explicació dels cartells en gran grup.

En una o dues sessions cada grup, en un temps determinat, exposarà el contingut i el disseny del seu cartell.

Aquesta activitat es pot plantejar com una avaluació per part dels companys i companyes (coavaluació) i també per part del mestre. Per dur a terme la coavaluació, els companys i companyes poden fer preguntes sobre les informacions exposades, el disseny triat i una valoració final de l'exposició realitzada i el cartell elaborat.

15. Exposició dels cartells per a tota la comunitat educativa.

Criteris d'avaluació El disseny de les activitats permet la realització de l'avaluació des de diferents punts de vista i en diferents moments. A més de l'avaluació del docent, es pretén que hi hagi l'avaluació del propi alumne i entre els companys i companyes.

- L'observació per part del docent permet el seguiment individualitzat del treball.

Annexos

Annex 1 Fotos de cartells

Annex 2 Maneres de mirar-nos el medi (document de word)

Annex 3 Fotos comportes

Annex 4 Observació durant la sortida (document de word)

 

Versió per imprimir (word)

 

Et destaquem...